• 1_harmonogram2.jpg
 • 2_harmonogram2.jpg
 • 3_kosztorysowanie2.jpg
 • 4_kosztorysowanie2.jpg
 • 5_Przedmiar2.jpg
 • 6_Przedmiar2.jpg
 • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
 • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg

Podstawowe informacje jakie powinny być umieszczone na tablicy informacyjnej, zgodnie z §13 rozporządzenia ministra infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953:

 1. Rodzaj robót budowlanych
    2. Adres prowadzenia robót budowlanych
    3. Nr pozwolenia na budowę
    4. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) Inwestora
    5. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) Wykonawcy 
    6. Imiona nazwiska, adresy i nr telefonów: 
 • kierownika budowy
 • inspektora nadzoru
 • projektanta
 1. Numery telefonów:
 • Policji
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Pogotowia Ratunkowego
 • Okręgowej Inspekcji Pracy