• 1_harmonogram2.jpg
 • 2_harmonogram2.jpg
 • 3_kosztorysowanie2.jpg
 • 4_kosztorysowanie2.jpg
 • 5_Przedmiar2.jpg
 • 6_Przedmiar2.jpg
 • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
 • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg

Uczestniczysz w procesie budowlanym i podlegasz pod obowiązuje Prawo Budowlane. Zapoznaj się ze swoimi prawami, ale również i obowiązkami. Poniżej fragment z Prawa Budowlanego Rozdział 3 Prawa i Obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

  1)   opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

  2)   objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

  3)   opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  4)   wykonania i odbioru robót budowlanych,

  5)   w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych

- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 1. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
 2. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

 

Art. 19. 

 1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.
 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

 

Przeczytaj cały Rozdział 3 z Prawa Budowlanego