• 1_harmonogram2.jpg
 • 2_harmonogram2.jpg
 • 3_kosztorysowanie2.jpg
 • 4_kosztorysowanie2.jpg
 • 5_Przedmiar2.jpg
 • 6_Przedmiar2.jpg
 • 7_przeglad_techniczny_budynku2.jpg
 • 8_przeglad_techniczny_budynku2.jpg

PODSTAWOWE MATERIAŁY BHP

PAMIĘTAJ! Wiele wypadków na placach budów jest wynikiem zaniedbania podstawowych środków bezpieczeństwa. Łatwiejsze i bardziej ekonomiczne jest ograniczanie zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy, zanim budowa zostanie rozpoczęta. Konsultacje z pracownikami (podwykonawców też) w sprawach bhp są skutecznym sposobem zwracania większej uwagi pracowników na procedury bezpieczeństwa i usprawnienia z tym związane. Prowadź Książkę ewidencji i szkoleń.

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny (art. 283 § 1ustawy Kodeks pracy).

Mamy duże doświadczenie w zarządzaniu Projektami. Nasza specjalność to remonty, modernizacje i przebudowy. W trakcie realizacji zapewniamy kontrolę nad projektem poprzez zdalny dostęp do folderów projektu w szczególności do budżetu projektu, harmonogramu postępu prac, notatki z narad i raporty.

Co oferujemy:

 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych,
 • Kontrola zgodności realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów.
 • Działanie w imieniu Inwestora
 • Negocjacje z wykonawcami, nadzorowanie realizacji budowy i robót w zakresie zgodności, rozliczanie nadzorowanych zadań inwestycyjnych, prowadzenie korespondencji z wykonawcami w sprawach technicznych, uczestnictwo w odbiorach końcowych.
 • Spis usterek i wad, co nakazuje poprawę wykonanych elementów, co potwierdza wpisem do, tzw. dziennika budowy. Natomiast, jeśli inspektor zadecyduje, że prowadzone prace prowadzą do zagrożenia – ma prawo żądać je wstrzymać.
 • Raportowanie i foto z realizacji

<Lista inspektorów>